8 ເທັກນິກການມີເພດສຳພັນຄັ້ງທຳອິດ


ພາບປະກອບ: Dek-D

ChicMinistry ໄດ້ເຜີຍເຖິງການມີເຊັກກັບຜູ່ຊາຍຄັ້ງແລກແລະກໍ່ເປັນຄັ້ງແລກຂອງຊີວິດ ຮັບຮອງວ່າຕ້ອງເປັນເຊັກທີ່ປະທັບໄຈທີ່ເຈົ້າຈະບໍ່ມີວັນລືມ...

1. ປອດໄພໄວ້ກ່ອນ
ຜູ່ຍິງຕ້ອງເຊັກວ່າຜູ່ຊາຍມີເຊັກນຳຕ້ອງໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງ ເຖິງແມ່ນຈະກິນຢາຄຸມປ້ອງກັນແລ້ວກໍ່ຕາມ ຈາກນັ້ນໃຫ້ລອງລົມກ່ຽວກັບເຊັກຂອງຜູ່ຊາຍໃນອະດີດ ອາດຈະເຂີນໆ ແຕ່ກໍ່ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຖາມ ເພາະວ່າຜູ່ຍິງມີໂອກາດຕິດເຊື້ອທາງເພດສຳພັນຫຼາຍກວ່າຜູ່ຊາຍ ເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບບັນຫານີ້

2. ຢ່າຕັ້ງຄວາມຫວັງສູງເກີນໄປ
ການຕັ້ງຄວາມຫວັງສູງເກີນໄປກ່ຽວກັບການມີເພດສຳພັນ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກັງວົນພາຍຫຼັງໄດ້ ເພາະວ່າເຊັກຈະຄ່ອຍໆພັດທະນາໄປເລື່ອຍໆ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຕ້ອງກົດດັນ ເຮັດໃຫ້ຄືນແຫ່ງຄວາມສຸກນັ້ນໃຫ້ດີທີສຸດກໍ່ພໍ ເພາະວ່ານີ້ຄື " ຄັ້ງແລກ "

3. ຄວບຄຸມການຫາຍໄຈ
ການມີເພດສຳພັນຄັ້ງທຳອິດ ອາດຈະຄຽດ ແລະກັງວົນ ໃຫ້ຫາຍໄຈເລິກໆ ຊ້າໆເອົາໄວ້ ເພາະຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ່ອນຄາຍເຮັດໃຫ້ບໍ່ຮູ້ສຶກເຈັບໄດ້

4. ມີຄວາມສຸກກັບການຈູບ, ລູບ
ເປັນໃນຊ່ວງທຳອິດ ນັ້ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມລົດຊາດກ່ອນການສອດໃສ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສຳພັດ ຊຶ່ງເປັນປະສົບການການມີເຊັກຊັ້ນດີ ບໍ່ພຽງແຕ່ການສອດໃສ່ເທົ່ານັ້ນ

5. ຈູບ,ລູບໃຫ້ພຽງພໍກ່ອນການສອດໃສ່
ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຊັກໜ້ນຕື່ນເຕັ້ນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຕ້ອງໃຫ້ຫລື່ນໄຫລດ້ວຍການໃຊ້ນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນ ຖ້າບໍລິເວນນັ້ນແຫ້ງເກີນໄປ ຜູ່ຊາຍຈະສອດໃສ່ໄປໃນອະໄວຍະວະເພດຂອງຜູ່ຍິງໄດ້ຍາກ ແລ້ວຜູ່ຍິງຈະຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ ການສຽດສີຈະເຮັດໃຫ້ຖຸງຍາງອະນາໄມຈີກຂາດ ເພາະສະນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງກຽມນ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນເອົາໄວ້

6. ບອກຄວາມຮູ້ສຶກກົງໄປ-ກົງມາ
ບອກໃຫ້ຜູ່ຊາຍຮູ້ວ່າ ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກດີ ແລະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ດ້ວຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຜູ່ຊາຍລ້ວນຕ້ອງການຄວາມຮູ້ສຶກຈາກຜູ່ຍິງກັນທັງນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງອາຍເດີ..

7. ຢ່າຕັ້ງຄວາມຫວັງສູງວ່າຈະເຖິງຈຸດສຸດຍອດ
ແນ່ນອນວ່າການມີເພດສຳພັນ ທຸກຄົນຕ້ອງຢາກໄປເຖິງຈຸດສຸດຍອດກັນທັງນັ້ນ ແຕ່ສຳລັບຜູ່ຍິງແລ້ວຈະເຖິງຈຸດສຸດຍອດຍາກໃນການມີເຊັກ 2-3 ຄັ້ງທຳກອິດ ການເຖິງຈຸດສຸດຍອດມັກຈະມາພ້ອມກັບຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍ ແລະຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຊັກສ໌ຂອງທັງສອງຄົນອີກດ້ວຍ

8. ນ້ອງຊາຍເຂົາອາດຍັງບໍ່ພ້ອມ
ຜູ່ຊາຍເອງກໍ່ກັງວົນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ການບໍ່ພ້ອມຫຼັ່ງ ແລະບັນຫາການແຂງຕົວຂອງອະໄວຍະວະເພດເປັນເລື່ອງປົກກະຕິເວລາຜູ່ຊາຍມີເຊັກຄັ້ງແລກ ຖ້າຜູ່ຍິງພົບແບບນີ້ກໍ່ຢ່າຕື່ນຕົກໄຈໄປເລີຍ ແລ້ວເຂົາກໍ່ຈະພັດທະນາຂື້ນເອງ. ມີໃຜແດ່ເຄີຍພົບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມາກ່ອນ ລອງອ່ານຕາມວິທີຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວປັບໃຊ້ ແລ້ວເຈົ້າຈະບໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງເຊັກອີກຕໍ່ໄປ...

ຂໍ້ມູນ: www.cosmopolitan.com



0 Comments