ແນວທາງການປະຕິບັດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ຄລິກທີ່ ສາມຈໍ້າ ເທິງມຸມຂວາມືເທິງສຸດ > More tools > Clear browsing data...


2. ເລືອກວ່າຕ້ອງການຈະລ້າງ ແບບ Basic ຫລື Advanced ເຊິ່ງສາມາດຈະເລືອກໄດ້ວ່າຈະລ້າງຢ້ອນຫຼັງໄດ້ ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມລ້າງ Clear data