ວິທີສັ່ງພີມໜ້າເວັບອອກທາງເຄື່ອງພີມ (how to Print webpage on Printer)

ຕົວຢ່າງໜ້າເວັບໄຊທ໌

ແນວທາງການປະຕິບັດ (how to Print webpage on Printer)

1. ການເບິ່ງຕົວຢ່າງກ່ອນການສັ່ງພີມ (Print Preview)

·         ຄຼິກ File > Print Preview, ທີ່ແຖບລາຍການ. ກໍຈະເຫັນໜ້າຕົວຢ່າງໃນໜ້າຈໍ

·         ເບິ່ງຕົວຢ່າງແລ້ວກຳນົດຄ່າຕ່າງໆຕາມຄວາມຕ້ອງການ

·         ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ອອກຈາກການເບິ່ງຕົວຢ່າງ ໂດຍຄຼິກປຸ່ມ Close ຫຼື ຄຼິກ Print ເພຶ່ອສັ່ງພີມ

ຕົວຢ່າງໜ້າຈໍໃນເວລາ Print Preview

2. ການສັ່ງພີມ (Print)

  • ຄຼິກເມນູ File > Print ທີ່ແຖບລາຍການ ຫຼືກົດຄີລັດ Ctrl+P ຈະເຫັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັ່ງພີມ
ຂໍ້ມູນສະແດງໃນໜ້າການສັ່ງພີມ

0 Comments