ວິທີບັນທຶກໜ້າເວັບໄຊເປັນໄຟລ໌ PDF ແບບງ່າຍໆ!!! ໃຜໆກໍ່ເຮັດໄດ້


ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດ

1. ເປີດໜ້າເວັບທີ່ຕ້ອງການບັນທຶກ Save ເປັນໄຟລ໌ PDF ຂື້ນມາກ່ອນ
2. ຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດປຸ່ມຄີລັດ Ctrl+P ແລ້ວຈະຂື້ນໜ້າພຣິ້ນທັນທີ

ຫາກໃຊ້ບຼາວເຊີ Google Chrome ໃຫ້ກຳນົດດັ່ງນີ້
  • ໃນຫົວຂໍ້ Destination ເລືອກເປັນ Save as PDF
  • ກົດປຸ່ມ Save


  • ພາຍຫຼັງກົດປຸ່ມບັນທຶກແລ້ວ ກໍ່ຈະຂື້ນມາໜ້ານີ້...


  • ຫ້ອງ File name ໃຫ້ໃສ່ຊື້ຂອງເອກະສານ
  • ເລືອກບ່ອນຈັດເກັບໄຟລ໌ ແລ້ວ ກົດປຸ່ມ Save
ຫາກໃຊ້ IE ຫລື Microsoft Edge ໃນຊ່ອງ Printer ໃຫ້ເລືອກເປັນ Microsoft Print to PDF ແລ້ວກົດປຸ່ມ Print0 Comments