ກະຕິກນ້ຳໄຟຟ້າອັດຕະໂນມັດ Panasonic ລຸ້ນ NC-TWS22 ຂະໜາດ 2.2 ລິດ 220v 50hz 670w 3A

ແນວທາງການສ້ອມ: ຫາຊື້  thermostat 90C ແລ້ວເອົາມາປ່ຽນ ແກະຊີລີໂຄນເດີມອອກກ່ອນ ຈິ່ງປ່ອຍອັນໃໝ່ໄດ້