ວິທີປັບຮູບໃຫ້ຄົມລະອຽດ ດ້ວຍ Unsharp Mask ໃນ Photoshop


Unsharp Mask ແມ່ນແນວໃດ?
ແມ່ນການເພີ່ມ Contrast ລະຫວ່າງ Pixel ເວົ້າງ່າຍໆ ກໍ່ຄືການເຮັດໃຫ້ຂອບພາບເບີ່ງຄືຄົມຂື້ນນັ້ນເອງ. ສ່ວນ Amount ຄື ຄວາມເຂັ້ມຂອງຂອບ ຖ້າປັບຄ່າສູງໆກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຍິ່ງຄົມ ແຕ່ຖ້າປັບສູງຈົນເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ພາບຂອງເຮົານັ້ນຫຍາບ ຫລືເປັນຮອຍເບີ່ງຄືວ່າແຕກໆ

ແນວທາງການປະຕິບັດ ມີດັ່ງນີ້

    1. ໃຫ້ເຂົ້າໄປກົດທີ່ Filter --> Sharpen – > Unsharp Mask
    2. ກຳນົດຄ່າຂອງ Unsharp Mask ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ (ຫລືຈະປັບເອົາຕາມໄຈມັກກໍ່ໄດ້)
        Amount : 200
        Radius : 0.2
        Threshold : 0

    3. ຫາກວ່າຕ້ອງການຈະຫຼຸດຂະໜາດຂອງພາບໃຫ້ກຳນົດເທື່ອລະ 500 Px ແລ້ວຄ່ອຍໃສ່  Unsharp Mask ທຸກໆຄັ້ງທີ່ປັບຂະໜາດ ຕາມຕົວຢ່າງນີ້
1. 3800 pixels —– Image size —-> 3000 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
2. 3000 pixels —– Image size —-> 2500 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
3. 2500 pixels —– Image size —-> 2000 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
4. 2000 pixels —– Image size —-> 1500 Pixels / Unsharp mask -amount 200 / Radius 0.2 /Threshold 0
5. 1500 pixels —– Image size —-> 800 Pixels / Unsharp mask -amount 500 / Radius 0.2 /Threshold 00 Comments