ສະໜຸນໄພພື້ນບ້ານ "ຕົ້ນຂີ້ຫລໍ້" ຊັບພະຄຸນ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດ

 


ຊັບພະຄຸນທາງການຢາ

 1. ດອກມີຊັບພະຄຸນຊ່ວຍຊູກຳລັງ ແກ້ອາການອ່ອນເພຍ(ດອກ)
 2. ຊ່ວຍບຳລຸງຫົວໄຈ (ດອກ)
 3. ຊ່ວຍແກ້ອາການຕາຟາງ (ໃບ)
 4. ຊ່ວຍອາການຫິວນໍ້າ(ດອກ)
 5. ຊ່ວຍແກ້ອາການໄຂ(ດອກ)
 6. ຮາກໃຊ້ປະສົມກັບຮາກໝາກນາວ ແລະຮາກຢານາງ ນຳມາຕົ້ມເປັນນໍ້າດຶ່ມກິນ ຊ່ວຍຮັກສາອາການໄຂ້(ຮາກ)
 7. ດອກໃຊ້ເປັນຢາແກ້ຮ້ອນໃນ(ດອກ)
 8. ໃຊ້ແກ້ປວດທ້ອງ ອາການທ້ອງອືດ ທ້ອງເຟີ້ (ຕົ້ນ)
 9. ຮາກນຳມາໃຊ້ຕົ້ມເປັນນໍ້າດຶ່ມ ຊ່ວຍແກ້ໂລກກະເພາະອາຫານໄດ້ (ຮາກ)
 10. ຊ່ວຍແກ້ລິດສີດວງທະວານ(ໃບ)
 11. ໃບນຳມາໃຊ້ຕົ້ມອາບ ຊ່ວຍແກ້ຕົວບວມໄດ້(ໃບ)
 12. ຊ່ວຍແກ້ອາການບວມ (ຕົ້ນ)
 13. ຊ່ວຍດູດໜອງ (ຕົ້ນ)
 14. ສານສະກັດຈາກກິ່ງແລະໃບ ມີສານຊ່ວຍຍັບຢັ້ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງແບັກທີເລຍ Staphylococcus aureus ແລະ Bacillus subtilis ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດໜອງ (ໃບ)
 15. ຊ່ວຍແກ້ພິດນໍ້າເຫຼືອງ (ໃບ)
 16. ຊ່ວຍຖອນພິດ ແກ້ອັກເສບ(ໃບ)
 17. ໃບໃຊ້ໃນການຫ້າມເລືອດ ໂດຍນຳໃບມາຕຳ ຫລືຫຍໍ້າ ແລ້ວນຳມາພົກໃສ່ບໍລິເວນບາດເແຜ ກໍ່ຈະຊ່ວຍຫ້າມເລືອດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເພາະມີສານສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ມີລິດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດຫົດຕົວ ແລະໄປຊ່ວຍກະຕຸ້ນສານທີ່ເຮັດໃຫ້ເລືອດແຂງຕົວໃຫ້ໄວຍິ່ງຂື້ນ ແຕ່ຈະມີອາການແສບໜ່ອຍໜຶ່ງ ແຕ່ເມື່ອບາດແຜດີແລ້ວຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນແຜໄດ້ເປັນຢ່າງດີ(ໃບ)
 18. ໃຊ້ໃນການຮັກສາບາດແຜເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນຮອຍແປ້ວ (ໃບ)
 19. ຊ່ວຍຮັກສາໂລກຜິວໜັງ (ໃບ).
 20. ຕົ້ນຂອງມັນ ໃຊ້ເປັນຢາບັນເທົາບາດທະຍັກ (ຕົ້ນທັງໝົດ)
 21. ໃບ ມີສານທີ່ຊ່ວຍຢັບຢັ້ງການແຕກງອກ ແລະສະລໍການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດຊະນິດອື່ນ (ໃບ).

ຄຸນປະໂຫຍດ

 1. ຊ່ວຍແກ້ຜົມງອກ ແລະເຮັດໃຫ້ຜົມດຳຂື້ນ ໂດຍການໃຊ້ໃບນຳມາຕຳແລ້ວໝັກຜົມເປັນປະຈຳ ບໍ່ດົນຈະເຮັດໃຫ້ຜົມຂອງເຮົາດຳຂຶ້ນ (ໃບ).
 2. ໃບ ສາມາດກຳຈັດປວກ, ໄລ່ແມງໄມ້ ແລະຂ້າແມງໄມ້ໄດ້ (ໃບ).
 3. ທັງຕົ້ນແລະໃບສາມາດນຳມາໃຊ້ເພື່ອບຳບັດນໍ້າເສຍໄດ້. ໂດຍການການເອົາທັງຕົ້ນ ແລະໃບໃສ່ລົງໄປແຊ່ໃນນໍ້າປະໄວ້ຈົນນໍ້າເນົ່າ, ພາຍຫຼັງ 2-3 າທິດ ນໍ້າກໍ່ຈະຄ່ອຍໆໄສຂຶ້ນເອງ (ຕົ້ນ,ໃບ)
 4. ຕົ້ນຂີ້ຫລໍ້ມີກິ່ນແຮງ. ນອກຈາກການນໍາໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍເປັນຢາຂ້າແມງໄມ້ ການໃຊ້ໃນປະລິມານໜ້ອຍ ກໍ່ສາມາດເຮັດເປັນນໍ້າຫອມໄດ້ (ທັງໝົດຕົ້ນ).
 5. ນອກນີ້ແລ້ວຍັງໃຊ້ເປັນການວັດແທກຂອງອຸນຫະພູມ ແລະຄວາມແຫ້ງແລ້ງຂອງອາກາດ. ຖ້າດິນຟ້າອາກາດບໍ່ແຫ້ງແລ້ງ ຕົ້ນຂີ້ຫລໍ້ກໍ່ຈະບໍ່ອອກດອກນັ້ນເອງ0 Comments