Joe Donor ຊາຍໄວ 49ປີ ຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ໄດ້ລູກ 2.500 ຄົນ


 ໃນຍຸກປະຈຸບັນສາວໆຫຼາຍຄົນບໍ່ຢາກມີຜົວເປັນຕົນເປັນໂຕ ແຕ່ຢາກມີລູກມາສືບຕະກຸນຂະຫຍາຍມໍລະດົກຕໍ່ກໍ່ເລີຍເລືອກທີ່ຈະຂໍນ້ຳອະສຸຈິຈາກຊາຍຜູ້ໃຈດີທັງຫຼາຍ ມາປະສົມພັນທຽມໃຫ້ໂດ້ລູກຮັກມາຄ້ອງຫົວໃຈພຽງລຳພັງ ແລະ ຈໍດໍເນີ ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ມີນ້ຳໃຈບໍລິຈາກນ້ຳເຊື້ອໃຫ້ແມ່ຍິງມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ

ທ້າວ Joe Donor ຊາຍໄວ 49ປີ ເປັນຄົນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ບໍລິຈາກນ້ຳເຊື້ອລາຍໃຫຍ່ຂອງໂລກ ລາວເລີ່ມບໍລິຈາກແຕ່ປີ 2008 ແລະເປັນພໍ່ຂອງເດັກໂດຍສະເລ່ຍເຖິງປີລະ 10ຄົນ ແລະປະຈຸບັນລາວໄດ້ມີຕຳແໜ່ງເປັນບິດາຂອງເດັກນ້ອຍກວ່າ 150 ຄົນທົ່ວໂລກເລີຍ ແລະລາວຍັງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະມີລູກໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2.500ຄົນໃນອະນາຄົດ


ທ້າວ Joe ບອກວ່າລາວບໍລິຈາກນ້ຳເຊື້ອໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍິງເກືອບທຸກຄົນທີ່ຕິດຕໍ່ມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນຕອບແທນໃດໆ ເນື່ອງຈາກເປັນຄວາມຫວັງຕັ້ງໃຈຂອງລາວທີ່ຢາກໃຫ້ກຳເນີດເດັກນ້ອຍ ແລະ ລາວກໍ່ມີວິທີການໃຫ້ຍິງສາວທີ່ຕ້ອງການມີລູກເລືອກທີ່ຈະຮັບນ້ຳເຊື້ອ ທັງວິທີການບໍລິຈາກນ້ຳເຊື້ອຕາມປົກກະຕິ ແລະ ວິທີການທຳມະຊາດຢ່າງການຮ່ວມຮັກແບບບໍ່ປ້ອງກັນເລີຍ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຄວາມຝັນຢາກເປັນພໍ່ທີ່ມີລູກຫຼາຍສຸດຂອງ ຈໍດໍເນີ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເປັນກິດຈະກຳລຳບາກກວ່າທີ່ຄິດ ນັ້ນເພາະການຮ່ວມຮັກແບບບໍ່ປ້ອງກັນເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງກວດສຸຂະພາບທຸກໆປີ ເພື່ອຮັບຊາບວ່າ ຕົນເອງຍັງປອດໄພ ແລະສາມາດເປັນພໍ່ຄົນໄດ້ຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງໃນປີ 2020 ໂລກໂຄວິດ-19 ລະບາດ ຈໍກໍ່ຍັງໄດ້ເປັນພໍ່ຂອງເດັກອີກ 6ຄົນ ເກີດແລ້ວ1 ອີກ 5ຄົນຢູ່ໃນທ້ອງ


Joe ກ່າວວ່າ: “ຂ້ອຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະບໍລິຈາກນ້ຳເຊື້ອໃຫ້ນານທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ຂ້ອຍຈະເວົ້າຢູ່ສະເໝີວ່າຈະມີລູກໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 2.500ຄົນ ແຕ່ໃນທາງເຕັກນິກມັນຄືຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຍົກເວັ້ນວ່າຂ້ອຍຈະມີອາຍຸຍືນເຖິງ 250ປີ”
loading...

0 Comments