ສະບາຍດີຜູ້ສ່ຽງໂຊກກັບຫວຍພັດທະນາທຸກປະເພດ 
ນີ້ແມ່ນແຈ້ງການກ່ຽວກັບການເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການຖືກລາງວັນເປັນເງິນຫລືວັດຖຸ ແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ
ຂໍ້ມູນຂ່າວ: