ແຈກສູດ!!! ຢາພື້ນເມືອງຮັກສາໄວຣັສຕັບ B ຫາຍຂາດແນ່ນອນ


 

ອາຈານຂໍອະນຸຍາດນຳຜູ້ດີຍອ້ນຢາອາຈານເຜີຍແຜ່ເດີ ເພື່ອບອກຄົນທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະບໍ່ໄດ້ໂຄສະນາຂາຍຢາເດີຖ້າໃຜຢາກຫາຍຂາດຈາກເຊື້ອໄວລັດຕັບB ໃຫ້ຊອກເຄືອກະຈາຍມາຕົ້ມກີນເດີຖ້າບໍ່ມີເງີນກໍ່ໄປຫາທີ່ບາ້ນອາຈານບໍ່ຖາ້ໄດ້ຊື້ມີຢູ່ຕາມແຄມບາ້ນຫລາຍຖາ້ຢູ່ຕາ່ງແຂວງຊອກເຫັນແລ້ວຖາ່ຍພາບສົ່ງຫາອາຈານກວດໃຫ້ຫລືໂທຖາມກໍ່ໄດ້ເປັນທັງເບີແອັບພອ້ມເດີ 020 55606539ວິທີໃຊ້: ເອົາເຄືອມາຕັດເປັນທອ່ນຍາວປະມານ 10ຊັງຕີແມັດ ແລ້ວຜ່າເປັນປຽ່ງໆນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ແລ້ວເອົາມາຕົ້ມກິນຫມໍ້ລະເຄິ່ງຂີດໃສ່ນຳ້ 1 ລີດ ຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ ແລ້ວຕອງໃສ່ຈອກ ໃຫ້ຢິບເກືອໃສ່ໜອ້ຍຫນື່ງ ຈາກນັ້ນຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ກິນຕາງນຳ້ 3 ວັນ ພັກ 1 ວັນ ແລ້ວກີນອີກເຮັດແນວນີ້ໄປຈົນຮອດ 1 ເດືອນຈື່ງໄປກວດຫາເຊື້ອເດີີ ຢານີ້ມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວດີແທ້ໆ ແລະຜູ້ໃດແຊຂໍໃຫ້ມີແຕ່ຄວາມສຸກພອ້ມດວ້ຍຄອບຄົວສາທຸໆໆໆ
0 Comments