ແຈ້ງການ! ສັ່ງໂຈະການຮຽນການສອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ແຈ້ງການ! ສັ່ງໂຈະການຮຽນການສອນ ກ່ອນໄວຮຽນພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອອກແຈ້ງການ ເລື່ອງ ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ສໍາລັບການກະກຽມຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ຂອງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ສາມັນສຶກສາ, ແລະ ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ, ຂອງໂຮງຮຽນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ໄດ້ສະເໜີມານັ້ນແມ່ນໃຫ້ໂຈະໄປກ່ອນ, ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ,
ສະກັດກັ້ນ, ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COV D-1 9 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.


0 Comments