ນີ້ຄືຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງແພດ ແລະພະຍາບານທີ່ທູ່ມເທເຫື່ອແຮງຂອງຕົວເອງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍາດ Covid19ນີ້ຄືຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງແພດ, ພະຍາບານທີ່ທຸ່ມເທເຫື່ອແຮງຂອງຕົວເອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດລະບາດ Covid19
ແຕ່ຂັ້ນເທີງ ແລະສັງຄົມຄວນຮູ້ແລ້ຄວນເຂົ້າໃຈໃນການຊ່ວຍເຫລືອພວກເຂົາເລົ່ານີ້ອັນສໍາຄັນຄື: ອາຫານທີ່ຈະເອົາມາບໍາລຸງຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ, ບາງບ່ອນ, ບາງສະຖານທີ່ບໍລິການຂາດເຂີນ, ບາງມື້ບໍ່ມີຜູ້ໃຈດີມາບໍລິຈາກກໍ່ໄດ້ກີນ ມະໝີ່ສໍາເລັດຮູບ ຫລືຈົກເງິນຂອງຕົວເອງໄປຊື້ກີນ
ສະຖານທີ່ຄັບແຄບ, ພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ, ພະນັກງານຮັບໃຊ້ມີຈໍານວນໜ້ອຍ, ອັນສໍາຄັນຜູ້ບໍລິຫານພັດຢາກໄດ້ແຕ່ໜ້າຕົວເອງເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທີງວ່າຕົນເອງເຮັດໄດ້, ຄໍາວ່າເຮັດໄດ້ມັນຕ້ອງມີການວັດແທກ,ແຕ່ນີ້ແລ້ວຮູບພາບທີ່ສະແດງຢູ່ຂັ້ນເທີງນັ້ນມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານເຮັດໄດ້.


ທີ່ມາ: 

0 Comments