ແຊຣບອກຕໍ່ກັນເດີພີ່ນ້ອງ ຢ່າຫຼົງເຊື່ອ!! ຕົວະໃຫ້ໂອເງິນ 5 ລ້ານ ຈະບອກເລກ 6 ໂຕ

 ແຈ້ງເຕື່ອບມາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ


ຍອມສະໄໝນີ້ຍັງມີຈຳພວກຄົນທີ່ຈ້າໂງແບບນີ້ເຫັນຂ່າວວ່າຊີບອກເລກໃຫ້ຖື່ກກະເຊື່ອໂອນເງີນໄດ້ຢາກໄດ້ 400.800ລ້ານ


ຖ້າມັນເກັ່ງຊຳນັ້ນມັນຊີມາເອົາເງີນ 8 ລ້ານເຈົ້າບໍ່ມັນກະຊີ ເອົາ 800ລ້ານຫັນຕີຄວບຄົວມັນກະຊີຮ່າງລວຍຕາຍຕີ ເຕື່ອບທຸກຄົນເດີຢາຫຼົງເຊື່ອໃຜຂໍ້ມູນ: BANHAO

0 Comments