ນີ້ເດີຢາປິ່ນປົວ ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຖ້າໃຜຕິດໂຄວິດ ແມ່ນກິນຢາສາມຢ່າງນີ້ດີປານປິດຖິ້ມ 

ບໍ່ເກີນສາມມື້ ກິນຢ່າງລະເມດ ສາມເວລາຕໍ່ມື້ຈົບເລີຍ