ແຂວງໄຊຍະອານຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເມືອງ-ເມືອງ,ແຂວງ-ແຂວງ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ມາຈາກເຂດທີ່ມີການລະບາດຊຸມຊົນ


ຂໍມູນ: