ຂ່າວດີ! ດັດສະນີເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຈະເພີ່ມຂື້ນໃນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ#ຊົມເຊີຍດັດສະນີເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ພະນັກງານບໍານານ ເພີ້ມຂື້ນ 150 ກີບ/ດັດສະນີ, ຈາກດັດສະນີເກົ່າ 7,200 ກີບ ເພີ້ມຂື້ນເປັນ 7,350 ກີບ, ເລີ່ມປະຕິບັດປີ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ;
#ລາຍລະອຽດອ່ານດ້ານລຸ່ມ👇🏻:
#ຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 5880/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2021 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ປະຈຳປີ 2022."

ຂໍ້ມູນຈາກ:

0 Comments