ສ່ອງເງິນເດືອນເພີ່ມ 150 ກີບຕໍ່ດັດສະນີ, ຈະໄດ້ເພີ່ມເທົ່າໃດ? ຂອງທະຫານ, ຕຳຫລວດ ແລະ ລັດຖະກອນທົ່ວໄປແມ່ນຄືກັນ ( ຍົກຕົວຢ່າງ ປກສ )