ລີດສຸດເລີດ ມິຕິໃໝ່ຂອງການຖ່າຍພິເວດດິ້ງ ແບບຫຼອນໆ ຖ່າຍຢູ່ສຸສານ