ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່...


#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ຍາດເວລາມາຫາເຮົາ” ດີກວ່າບອກວ່າມີເວລາແລ້ວຈະໄປຫາເອງ
#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ໃຫ້ກຽດທັງຕໍ່ຫນ້າແລະລັບຫລັງ”
#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ດຽວໄປຮັບ” ດີກວ່າບອກວ່າ “ມາຫາແນ່”
#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ດຽວພາໄປຫາຫມໍ” ດີກວ່າບອກວ່າໄປຫາຫມໍແນ່#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ດຽວຈັດການໃຫ້” ດີກວ່າຖ້າໃຫ້ເຮົາຫາວິທີແກ້ໄຂເອງ
#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ບອກວ່າ “ເກັບເງີນໄວ້ເລີຍ” ດີກວ່າຖາມວ່າເຮົາຈະຈ່າຍເທົ່າໃດ
#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຖາມວ່າ “ຂ້ອຍດູແລເຈົ້າດີບໍ້&ດີພໍບໍ່” ດີກວ່າບອກວ່າເຈົ້າຕ້ອງດູແລຂ້ອຍ#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ມັກຈະຂອບໃຈຫຼືຖາມເຮົາວ່າເມື່ອຍບໍ່ໃນເວລາທີ່ເຮົາດູແລເຂົາ” ດີກວ່ານີ້ງເສີຍເພາະຄິດວ່າມັນຄືຫນ້າທີ່ເຮົາທັງຫມົດ
#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ຜິດຖຽງກັນຊ່ຳໃດກໍເລືອກທີ່ຈະງໍ້ແລະຢູ່ຂ້າງເຮົາ” ດີກວ່າປ່ອຍໃຫ້ເຮົາຢູ່ຄົນດຽວ
#ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ “ກອດແລະຢູ່ຂ້າງເຮົາເວລາທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກບໍ່ດີຫຼືເຮັດຫຍັງຜິດພາດ” ດີກວ່າຖ້າຊ້ຳເຕີມຫຼືດູຖູກດ້ວຍຄຳເວົ້າ
 ສຸດທ້າຍແລ້ວ...ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຮັກໃນສີ່ງທີ່ເຮົາເປັນແລະເຮົາກໍຮັກໃນສີ່ງທີ່ເຂົາເປັນ ເພາະວ່າດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄຳຕອບຢູ່ໃນໃຈສະເໝີແຫລະ  Dentist Ssv

ຂໍ້ມູນ:


0 Comments