"ສຸດທ້າຍຕາຍໝົດສອງ"

ໂຕຫນຶ່ງມີພິດຮ້າຍ ອີກໂຕພັດໝັ້ນໃຈວ່າແຂງແຮງ "ສຸດທ້າຍຕາຍໝົດສອງ"

👉🏻 ຢ່າອວດອົ່ງທະນົງໂຕວ່າເກັ່ງ ໃຫ້ຄຶດວ່າຕ່າງຄົນຕ່າງມີດີ

ຖ້າຫລີກທາງໃຫ້ກັນກໍ່ລອດ ຖ້າສິກັດກັນກະອາດຕາຍທັງຄູ່

ໃຫ້ເບິ່ງອະສໍລະພິດນີ້ເປັນແບບຢ່າງ ໃນການໃຊ້ຊີວິດ (ການຖອຍບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຢ້ານ)

0 Comments