ປຽບທຽບລາຄານ້ຳມັນຂອງລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ

ການປຽບທຽບລາຄານ້ຳມັນຂອງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ສຳນັກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງງານ

0 Comments