ການປຽບທຽບລາຄານ້ຳມັນຂອງ ສປປ ລາວ ກັບບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ສຳນັກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງງານ