ເດັກນ້ອຍເປັນໄຂ້ແລ້ວໄປພົບແພດ ສຸດທ້າຍ...


" ອຸທາຫອນ " ໄຜເຫັນໂພດນີ້ຂໍ່ຄົນລະ 1ເເຊຮ 😔💥

 ເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ເດັກນອ້ຍເປັນໄຂ້ເເຕ່ຂີງບໍ່ຮອ້ນມີເເຕ່ຄາງໂອຍໆ ເເມ່ເລີຍພາລູກໄປໂຮງຫມໍ


ຫມໍກວດຜົນເຫັນວ່າເດັກນອ້ຍເປັນກະເພາະອາຫນານ
🔥ຫມໍເລີຍຊິເອົາຂື້ນໄປຍັງຊັ້ນເທິງ


ເເຕ່ບັງເອີນໃນເວລານັ້ນເປັນເວລາ ຫມໍພັກທ່ຽງ ຫມໍເລີຍໄຫ້ຢູ່ນໍາເເມ່ຖ້າ 1ຊົ່ວໂມງຜ່ານໄປ ເດັກເລີຍໄດ້ສຽງຊີວິດກອ່ນ🥺🥺

ຂໍ້ມູນ:

0 Comments