6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສປປ ລາວ ສາມາດສ້າງເກີນດຸນການຄ້າໄດ້ 1,060 ລ້ານໂດລາ

6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ສປປ ລາວ ສາມາດສ້າງເກີນດຸນການຄ້າໄດ້ 1,060 ລ້ານໂດລາ

ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 7,280 ລ້ານໂດລາ ໃນນັ້ນມູນຄ່າສົ່ງອອກແມ່ນ 4,170 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 7.66% ສໍາລັບມູນຄ່ານໍ້າເຂົ້າແມ່ນ 3,109 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ເພີ່ມຂື້ນ 2.58% ໂດຍສາມາດສ້າງເກີນດຸນການຄ້າໄດ້ 1,060 ລ້ານໂດລາ
.
Top 3 ມູນຄ່າສິນຄ້າສົ່ງອອກຫຼາຍສຸດ ໄດ້ແກ່:
1. ໄຟຟ້າ ມູນຄ່າ 992 ລ້ານໂດລາ
2. ຄຳປະສົມແລະຄຳແທງ ມູນຄ່າ 513 ລ້ານໂດລາ
3. ມັນຕົ້ນ 354 ລ້ານໂດລາ
.
Top 3 ມູນຄ່າສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼາຍສຸດ ໄດ້ແກ່:
1. ນໍ້າມັນກາຊວນ ມູນຄ່າ 342 ລ້ານໂດລາ
2. ພາຫະນະທາງບົກ ມູນຄ່າ 240 ລ້ານໂດລາ
3. ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກ ມູນຄ່າ 181 ລ້ານໂດລາ
.
Top 3 ປະເທດທີ່ສົ່ງອອກຫຼາຍສຸດ ໄດ້ແກ່:
1. ໄທ ມູນຄ່າ 1,488 ລ້ານໂດລາ
2. ຈີນ ມູນຄ່າ 1,134 ລ້ານໂດລາ
3. ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າ 727 ລ້ານໂດລາ
.
Top 3 ປະເທດທີ່ນໍາເຂົ້າຫຼາຍສຸດ ໄດ້ແກ່:
1. ໄທ ມູນຄ່າ 1,505 ລ້ານໂດລາ
2. ຈີນ ມູນຄ່າ 666 ລ້ານໂດລາ
3. ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າ 224 ລ້ານໂດລາ
-------------------------------------------
ທີ່ມາ: 10 STORY 

--------------------------------------

0 Comments