8 ເຫດຜົນທີ່ສີລັງກາລົ້ມລະລາຍ


8 ເຫດຜົນທີ່ສີລັງກາລົ້ມລະລາຍ ບໍລິຫານປະເທດຜິດພາດ ມີດັ່ງນີ້:

1. ການປົກຄອງດ້ວຍເຊື້ອສາຍ, ກຸ່ມກ້ອນ
2. ການໃຫ້ນາຍທຶນຄອບງຳດ້ານການຄ້າ
3. ບໍ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ຕົນເອງມີທ່າແຮງ
4. ອາໄສແຕ່ການທ່ອງທ່ຽວພຽງດ້ານດຽວ
5. ບໍສົ່ງເສີມການຜະລິດທີ່ຕົນເອງມີທ່າແຮງ
6. ອາໄສແຕ່ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງຊາດ
7. ເມື່ອນາຍທຶນກຳໄລເຂົາກໍ່ຂົນເງິນໜີອອກນອກປະເທດ
8. ການສໍ້ລາດບັງຫລວງທະວີຄູນຂື້ນໃນກຸ່ມຜູ່ປົກຄອງ


0 Comments