#ສາວຄູຄົນງາມ 

 ລູກຈະຕັ້ງໃຈຮຽນ, ໄປໂຮງຮຽນບໍ່ຂາດ ແລະ ຮຽນໃຫ້ເກັ່ງ...

--------------------------------------