ຢາເສບຕິດນັບລ້ານ ຜ່ານດ່ານລາວໄດ້ແນວໃດ

ເປັນເລືອງທີ່ຫນ້າລະອາຍຜ່ານດ່ານລາວໄດ້ແນວໃດ

ຢາບ້າເປັນອືກສິ່ງໜື່ງທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຈະເລີນຂອງປະເທດ 

ທັ້ງທາງດ້ານກົດຫມາຍ ການຄໍລັບຊັນ ການໃຊ້ອຳນາດ 
ປະເທດລາວຄວາມທຸກຍາກຍັງມີຫລາຍ

 ຊ່ອງທາງການທຳມາຫາກິນໃນທາງທີ່ຜິດກົດຫມາຍມັນມີຍ້ອນເງິນ

0 Comments