ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃນການເຮັດໃບຕາດິນ 
ແລະ ເອກະສານອຶ່ນໆກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ລ່າສຸດ!!

Cr:BestOneອະສັງຫາ