8 ເງື່ອນໄຂສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍແລກປ່ຽນ


ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີແຈ້ງການຢຸດຕິການອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເລກທີ 01/ທຫລ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ 2023.

ສຳລັບນິຕິທີ່ຢາກສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍແລກປ່ຽນ ຕ້ອງຢູ່ໃນຕາມເງື່ອນໄຂນີ້ເທົ່ານັ້ນ

0 Comments